در این پروژه شرکت پارسی تک با به کارگیری كادر تخصصي و اجرائي خود و در اختيار داشتن امکانات و تجهیزات لازم، و استفاده از تجهیزات معتبر آزمایشگاهی به روز ، توانست در بهترین زمان ممکن پروژه مذکور را با توجه به نیاز های مطرح شده اجرا و به اتمام برساند .

- کارفرما

آزمایشگاه تحقیقاتی صنعتی

تحویل داده شد

- زمینه های فعالیت
  • طراحی آزمایشگاه
  • سکوبندی
  • تامین تجهیزات
  • مشاوره فنی
  • نصب هودهای بازویی
  • نصب سیستم Clean Room

در این پروژه شرکت پارسی تک با به کارگیری كادر تخصصي و اجرائي خود، اقدام به طراحی و سکوبندی آزمایشگاه منطبق بر استاندارهای روز و با توجه به نیازکارفرما نمود، همچنین در این پروژه با واردات انواع تجهیزات معتبر آزمایشگاهی و نصب آنها توانست تجهیزات آزمایشگاهی برند را نیز تامین نماید .
هدف شرکت پارسی تک در اجرای این پروژه رعایت استانداردها در محیط های آزمایشگاهی، حفظ جان بهره بردار، حفظ محیط زیست، عمر مفید تجهیزات آزمایشگاهی و زیبای فضای کار می باشد.

- سخن مدیر آزمایشگاه

خدمات شرکت پارسی تک در اجرای این بخش از پروژه همواره مبتنی بر رعایت استانداردهای به روز مهندسی، کاهش هزینه های کارفرما و پایبندی به برنامه های قراردادی بوده است. از این بابت مایه خرسندی است که در داخل کشور شرکت هایی همچون پارسی تک زمینه ساز ارتقای صنایع داخلی است.

امین بامودتمدیر آزمایشگاه